FINEST OF OCKENBURGH

Finest of Ockenburgh

Woningbouw te Den Haag
Opdrachtgever: Synchroon BV
Uitvoering: 2014 – heden

Het project:

Het herontwikkelen van het tennispark Waldeck naar woongebied met appartementen die insnijden in de puinduinen, duinvilla’s op de puinduin en parkwoningen.

Onze opdracht:

Projectmanagement, omgevingsmanagement, uitvoeren bodemonderzoek, opstellen saneringsplan en uitvoering, uitwerken civiel ontwerp naar VO, DO en UO, opstellen bestek sanering, BRM en WRM, GREX en kostenbewaking, coördineren Flora & Fauna, CE, archeologie en NUTS en lid van ontwerpteam en gemeentelijk projectteam.


MEER WETEN?
Harold Liesveld
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

POORTEN VAN ORANJE


POORTEN VAN ORANJE

Wilhelminastraat e.o. te Vianen
Opdrachtgever: Lekstede Wonen
Uitvoering: nov 2011 – sep 2016

Het project:

Fasegewijs herontwikkelen van een bestaande woonwijk, inclusief herprofilering van het openbaar gebied waarbij deel van de wijk tijdens de ontwikkeling bewoond was.

Onze opdracht:

Als bouwteampartner verantwoordelijk voor onderzoeken, engineering, opstellen contracten en tekeningen, nutscoördinatie  en directievoering & toezicht tijdens uitvoering.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE &
– BEREKENINGEN


SLOOPMANAGEMENT


BOUW- & WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG) TOEZICHT
UITVOERING

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGSLOCATIE
Binnen een bestaande woonwijk een deel van de wijk fasegewijs slopen en direct weer fasegewijs herontwikkelen.

ONTWIKKELING TIJDENS BEWONING
Een deel van de woningen op de locatie was tijdens de sloop nog bewoond. en een deel van de woonwijk was tijdens de laatste fase van de herontwikkeling alweer bewoond.
Goede coördinatie en afstemming tussen de verschillende partijen, overheden en bevoegd gezag was hierbij van groot belang.

MEER WETEN?


Theo Ouwehand

Adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

EILAND OOSTENBURG


EILAND OOSTENBURG

Oostenburgereiland te Amsterdam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Partners: Bureau Monumenten & Archeologie
Uitvoering: dec 2014 – feb 2016

Het project:

Gebied bouwrijp maken ten behoeve van verkoop.

Onze opdracht:

Verzorgen van het contract- en projectmanagement ten aanzien van de asbest- en sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken, om in de nabije toekomst deze prachtige locatie te kunnen herontwikkelen tot een woningbouwlocatie.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE EN
-BEREKENINGEN


HAALBAARHEIDSONDERZOEK
EN SCANS


SLOOPMANAGEMENT


BODEMONDERZOEK
EN -SANERING


BOUW- EN WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING EN
(MILIEUKUNDIG) TOEZICHT UITVOERING

WEGNEMEN VAN ALLE RISICO’S VOOR TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING
Strategische advisering en specialistisch onderzoek van het te verkopen gebied zodat alle mogelijke risico’s (zoals archeologie, asbest, sloop e.d. ) voor toekomstige ontwikkeling helder in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens aanbesteding uitvoering en begeleiding sloop en asbestsanering inclusief instemming, goedkeuring en vergunningen.

PROJECT IN BEELD

MEER WETEN?


Harold Liesveld

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

ENKA-TERREIN


ENKA-TERREIN

Tegen het centrum van Ede
Opdrachtgever: Grondbank Bennekomseweg
Partners: RPR, AM en ASR
Uitvoering: dec 2012 – heden

Het project:

Het voormalig terrein van de kunstzijdefabriek
ENKA te Ede, bouw- en woonrijp maken voor
nieuwe woonwijken, bedrijven en voorzieningen.

Onze opdracht:

Omzetten van een stedenbouwkundig ontwerp naar uitvoeringstekeningen en bestekken, welke voldoen aan de eisen van de gemeente.

EXPERTISES


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


BOUW- & WOONRIJP MAKEN • INFRASTRUCTUUR

KOSTENEFFICIËNT SANEREN
Na inventarisatie van het te ontwikkelen gebied, is er een plan ontwikkeld voor saneren middels de leeflaag.
Door het minimaliseren van de werkzaamheden onder deze laag en de vrijgekomen grond weer te verwerken onder de leeflaag, zijn enorme besparingen gerealiseerd.

INRICHTING OPENBAAR GEBIED
De inrichting van de riolering en de openbare ruimte is het sluitstuk bij de ontwikkeling van het ENKA-terrein. Per deelgebied is een kostenefficiënt ontwerp gemaakt voor perfecte ontsluiting van de woonwijken. Daarnaast creëerden we optimale ruimte voor verkeersbewegingen, parkeren, werken en wonen in het gebied (zowel tijdens de bouwfase als in de definitieve situatie voor gebruikers). In het technisch ontwerp wordt invulling gegeven aan de juiste mix van straatwerk en groen voor de perfectionering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
De basisontwerpen van de stedenbouwkundigen zijn door Infrasoil op een betaalbare wijze uitvoerbaar gemaakt conform eisen van de Gemeente Ede (Handboek Openbare Ruimte).

FACTS ENKA


OPPERVLAK GEBIED

ontwikkeling gebied
van 42.5 hectare


WATERBERGING-INFILTRATIE

verwerking van minimaal
7.750 liter HVA-VWA per jaar


SANERING LEEFLAAG

5.500 m3 grond
efficient gesaneerd


INFRA ONDERGRONDS

aansluiting 450
woningen & bedrijven


INFRA BOVENGRONDS

9.800 m2 straatwerk,
11.250 m2 groen

MEER WETEN?


Harold Liesveld

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

DANIEL MAROTPARK

DANIEL MAROTPARK

Villapark te Zeist
Opdrachtgever: VOF ontwikkelingscombinatie
Uitvoering: 1999 – 2002

Het project:

Herontwikkeling van voormalige stortplaats tot villapark

Onze opdracht:

Coördinatie bouwteam milieu en civiel, begeleiding proefsanering en zeven stortplaats, uitvoering geohydrologisch onderzoek.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

HEMBRUGTERREIN

HEMBRUGTERREIN

Zuiderhout te Zaandam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoering: 2001 – 2008

Het project:

Oriëntatie op de mogelijkheden tot herontwikkeling en verkoop van het voormalige militair terrein. Het daarvoor verzamelen van technische informatie door het aansturen en laten uitvoeren van diverse onderzoeken op het gbied van bodem, asbest, flora-fauna, NGE’s en bijzondere verontreinigingen.

Onze opdracht:

Projectmanagement en advies inzake de aanwezige projectrisico’s, de kosten voor beheer en onderhoud, bodemsanering, sloop en bouwrijp maken. Dit in het licht van  het doorrekenen van de diverse ontwikkelvarianten qua kosten en potentiële opbrengsten.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN