IN-SITU BODEMSANERING


In-situ bodemsanering

Diverse locaties in Nederland
Opdrachtgever: SBNS
Uitvoering: 2011 – 2015

Het project:

In voorbereidingsfase inzicht verkrijgen in mogelijke methodieken voor full scale bodemsaneringen zodat uiteindelijk (kosten)efficiënte bodemsanering kan plaatsvinden.

Onze opdracht:

Verzorgen van een voorbereidingstraject dat bestaat uit o.a. saneringsgericht onderzoek, bodem- en grondwateranalyse, pilottest, opstellen technische risico-analyse en onderbouwd saneringsplan zodat een eenduidige aanbesteding kan worden voorbereid om in latere fase een gedegen in-situ bodemsanering uit te laten voeren.

Infrasoil heeft voor verschillende opdrachtgevers en op diverse locaties in Nederland, pilottests voor saneringen voorbereid en uitgevoerd waaronder  Watergraafsmeer te Amsterdam.

VOORAF INZICHT FULL SCALE IN-SITU BODEMSANERINGEN
Het uitvoeren van een pilot-test is een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar geschikte saneringstechnieken voor een toekomstige (kosten)efficiënte full scale bodemsanering.

ZOEKTOCHT GESCHIKTE SANERINGSTECHNIEKEN
Allereerst een goed beeld krijgen van de ruimtelijke verdeling van de (organische) verontreiniging (horizontaal, verticaal), concentraties in verzadigde en onverzadigde zones,
totale aanwezige vracht aan verontreinigingen en de geologische samenstelling van de bodem (zand, klei, veen).

DOELSTELLINGEN PILOTTEST

1. Is gas/vloeistofinjectie of biologische behandeling technisch gezien een geschikte saneringstechniek voor de locatie?
2. Hoe snel breken verontreinigingen af; wat is de halfwaardetijd van de individuele stoffen?
3. Wat is de invloedsstraal van een individueel injecties om daarmee te bepalen hoeveel m²/m³ er gesaneerd kan worden met een individueel filter of injectiepunt?
4. Welke terugsaneerwaarden zijn haalbaar; hoeveel vracht is nog te verwijderen; welke haalbare saneringsdoelstelling kan men zich opleggen in het saneringsplan?
5. Wat is op basis van de resultaten van de pilot test de verwachte kostprijs van een full-scale sanering?

INFRASOIL PILOTTEST VOOR INZICHT IN MEEST OPTIMALE METHODE VOOR BODEMSANERING EN BIJBEHORENDE KOSTEN

ONTWERP PILOTTEST

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel


Rolf Kwakkel

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

ENKA-TERREIN


ENKA-TERREIN

Tegen het centrum van Ede
Opdrachtgever: Grondbank Bennekomseweg
Partners: RPR, AM en ASR
Uitvoering: dec 2012 – heden

Het project:

Het voormalig terrein van de kunstzijdefabriek
ENKA te Ede, bouw- en woonrijp maken voor
nieuwe woonwijken, bedrijven en voorzieningen.

Onze opdracht:

Omzetten van een stedenbouwkundig ontwerp naar uitvoeringstekeningen en bestekken, welke voldoen aan de eisen van de gemeente.

EXPERTISES


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


BOUW- & WOONRIJP MAKEN • INFRASTRUCTUUR

KOSTENEFFICIËNT SANEREN
Na inventarisatie van het te ontwikkelen gebied, is er een plan ontwikkeld voor saneren middels de leeflaag.
Door het minimaliseren van de werkzaamheden onder deze laag en de vrijgekomen grond weer te verwerken onder de leeflaag, zijn enorme besparingen gerealiseerd.

INRICHTING OPENBAAR GEBIED
De inrichting van de riolering en de openbare ruimte is het sluitstuk bij de ontwikkeling van het ENKA-terrein. Per deelgebied is een kostenefficiënt ontwerp gemaakt voor perfecte ontsluiting van de woonwijken. Daarnaast creëerden we optimale ruimte voor verkeersbewegingen, parkeren, werken en wonen in het gebied (zowel tijdens de bouwfase als in de definitieve situatie voor gebruikers). In het technisch ontwerp wordt invulling gegeven aan de juiste mix van straatwerk en groen voor de perfectionering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
De basisontwerpen van de stedenbouwkundigen zijn door Infrasoil op een betaalbare wijze uitvoerbaar gemaakt conform eisen van de Gemeente Ede (Handboek Openbare Ruimte).

FACTS ENKA


OPPERVLAK GEBIED

ontwikkeling gebied
van 42.5 hectare


WATERBERGING-INFILTRATIE

verwerking van minimaal
7.750 liter HVA-VWA per jaar


SANERING LEEFLAAG

5.500 m3 grond
efficient gesaneerd


INFRA ONDERGRONDS

aansluiting 450
woningen & bedrijven


INFRA BOVENGRONDS

9.800 m2 straatwerk,
11.250 m2 groen

MEER WETEN?


Harold Liesveld

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

BEDRIJFSTERREIN TPG

BEDRIJFSTERREIN TPG

Nieuwgraaf te Duiven
Opdrachtgever: John Matser Projectontwikkeling (Synchroon BV)
Uitvoering: 2001-2006

Het project:

Herontwikkeling van voormalig postsorteercentrum Oost Nederland (TPG/TNT) tot bedrijventerrein met bedrijven, kantoren, detailhandel en horeca

Onze opdracht:

Aanbesteding, begeleiding en coördinatie van uit te voeren onderzoeken, sloop en bodemsanering en via realisatie te komen tot de levering van bouwrijpe grond.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

DANIEL MAROTPARK

DANIEL MAROTPARK

Villapark te Zeist
Opdrachtgever: VOF ontwikkelingscombinatie
Uitvoering: 1999 – 2002

Het project:

Herontwikkeling van voormalige stortplaats tot villapark

Onze opdracht:

Coördinatie bouwteam milieu en civiel, begeleiding proefsanering en zeven stortplaats, uitvoering geohydrologisch onderzoek.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

CENTRUMPLAN

CENTRUMPLAN

Wilhelminastraat te Didam
Opdrachtgever: Morren BV
Uitvoering: 2002-2004

Het project:

Herontwikkeling van voormalig busremise tot kantoren, winkels en appartementen met een ondergrondse parkeergarage

Onze opdracht:

Voorbereiden en aanbesteden van een bodem- en In situ sanering. Directievoering UAV en begeleiding van – toezicht op de bodemsanering, inclusief de oplevering aan de bouwteam partners.


MEER WETEN?
Alex van Veldhuizen
Adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

OUDE HAVEN

OUDE HAVEN

Centrumplan te Sassenheim
Opdrachtgever: Johan Matser Projectontwikkeling (Synchroon BV)
Uitvoering: 2001 – 2006

Het project:

Herontwikkeling van oude woonwijk met bedrijven en oude haven in het centrum van Sassenheim tot winkelcentrum met appartementen en parkeergarage

Onze opdracht:

Uitvoeren voorbereidende onderzoeken, opstellen grondbalans en directiebegroting en opstellen saneringsplan. Directievoering en begeleiding bodemsanering.


MEER WETEN?
Harold Liesveld
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN