ZONNEPARK AADIJK ALMELO


Zonnepark

Aadijk te Almelo
Opdrachtgever: Obton A/S
Uitvoering: aug 2018 – 2020

Het project:

Het gebied van 40 hectare bouwrijp maken ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen.

Onze opdracht:

Het verrichten van civieltechnische advieswerkzaamheden; opstellen van het RAW-bestek met tekeningen, het verzorgen van de onderhandse aanbesteding, uitvoeren van bodemonderzoeken en de directievoering en toezicht houden ten behoeve van het bouwrijp maken van het zonnepark.

Bouwrijp maken
De ontwikkeling van een zonnepark van 40 hectare waarmee meer dan 10.000 huishouden van stroom kunnen worden voorzien.
Een mooi project waar goede voorbereiding essentieel is: het egaliseren van het terrein, het dempen en graven van watergangen, het aanleggen van een toegangsweg over het terrein en het plaatsen van hekwerken als omranding.

Meerdere zonneparken
Zonnepark Aadijk te Almelo is het eerste zonnepark waar wij aan meegewerkt hebben. Onze opgedane kennis aangaande deze duurzame parken zetten wij nu in bij de realisatie en ontwikkeling van meerdere zonneparken op verschillende locaties in het gehele land.

MEER WETEN?


Harold Liesveld

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

GEBIED DE WEVERSHOF

GEBIED DE WEVERSHOF

Woonrijp maken te Heino
Opdrachtgever: Synchroon BV
Uitvoering: 2016 – heden

Het project:

Herontwikkeling van het gebied tot woningbouw.

Onze opdracht:

Opstellen VO/DO/UO bestekken en directievoering/toezicht uitvoering.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

TERREIN ENERGIECENTRALE

TERREIN VOORMALIGE ENERGIECENTRALE

Bedrijventerrein te Dordrecht
Opdrachtgever: KWS Infra Zwijndrecht
Uitvoering: 2002 – 2017

Het project:

Herontwikkeling van het terrein van de voormalige energiecentrale naar een nieuw bedrijventerrein.

Onze opdracht:

Coördinatie (asbest-) en bodemonderzoeken t/m bodemsanering, opstellen raamsaneringsplan, plannen van aanpak/werkplannen bouwrijp maken en evaluatieverslagen, contra expertise en projectmanagement.

Fotocredits historische beelden:
Regionaal Archief Dordrecht


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

FINEST OF OCKENBURGH

Finest of Ockenburgh

Woningbouw te Den Haag
Opdrachtgever: Synchroon BV
Uitvoering: 2014 – heden

Het project:

Het herontwikkelen van het tennispark Waldeck naar woongebied met appartementen die insnijden in de puinduinen, duinvilla’s op de puinduin en parkwoningen.

Onze opdracht:

Projectmanagement, omgevingsmanagement, uitvoeren bodemonderzoek, opstellen saneringsplan en uitvoering, uitwerken civiel ontwerp naar VO, DO en UO, opstellen bestek sanering, BRM en WRM, GREX en kostenbewaking, coördineren Flora & Fauna, CE, archeologie en NUTS en lid van ontwerpteam en gemeentelijk projectteam.


MEER WETEN?
Harold Liesveld
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

DE TRIANGEL


De Triangel

Thorbeckeplein te Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling BV
Uitvoering: juni 2016 – april 2017

Het project:

Projectcoördinatie, aanbesteden en directievoering tijdens het slopen van 20 stadswoningen.

Onze opdracht:

Projectcoördinatie, aanbesteden en directievoering tijdens het slopen van 20 stadswoningen, appartementen, een kelderbak, betonvloer, constructievloeren, terreinverhardingen, grondstromen, realisatie bouwputten en bouwwegen voor eind 2016.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE &
-BEREKENINGEN


HAALBAARHEIDSONDERZOEK
-SCAN


SLOOPMANAGEMENT


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


BOUW- & WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG) TOEZICHT UITVOERING

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGSLOCATIE
Een klein binnenstedelijk gebied bouw- en woonrijp maken waarbij bestaande bebouwing, bestrating, infrastructuur en riolering werd verwijderd.
Daarnaast werd aanvullend archeologisch onderzoek verricht en zijn de bouwputten ontgraven en aangevuld met schoon zand. Tot slot aanleg bouwwegen en inrichting bouwterrein.

1
2
3
4
5
7

BOUWRIJP BINNEN 6 WEKEN
Realisatie van een bouwrijp terrein binnen 6 weken vanaf start werk waarbij met verschillende aannemers is samengewerkt.
Daartoe zijn alle werkzaamheden gelijktijdig en naast elkaar verricht; ondanks ruimtegebrek, onzekerheid uitkomsten archeologisch onderzoek, onzekerheid kwaliteit vrijkomende grond,
grondlogistiek, grondkeuringen en de start van de bouw in de vorm van heiwerkzaamheden met alle bijbehorende machines en materieel.
Deze extreem korte uitvoeringsplanning was mogelijk doordat we ‘de taal van alle partijen spreken’

FACTS TRIANGEL


HERGEBRUIK

1.000 ton bouw- en sloopafval • 4.500 ton puin/beton
1.500 m³ zand/grond


GROND AF- & AANVOER

afvoer 1.050 m³ hergebruikgrond klasse industrie
aanvoer gefaseerd 2.500 m³ zand


LOGISTIEK

schakel tussen minimaal
5 bouwpartners

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel


Rolf Kwakkel

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

POORTEN VAN ORANJE


POORTEN VAN ORANJE

Wilhelminastraat e.o. te Vianen
Opdrachtgever: Lekstede Wonen
Uitvoering: nov 2011 – sep 2016

Het project:

Fasegewijs herontwikkelen van een bestaande woonwijk, inclusief herprofilering van het openbaar gebied waarbij deel van de wijk tijdens de ontwikkeling bewoond was.

Onze opdracht:

Als bouwteampartner verantwoordelijk voor onderzoeken, engineering, opstellen contracten en tekeningen, nutscoördinatie  en directievoering & toezicht tijdens uitvoering.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE &
– BEREKENINGEN


SLOOPMANAGEMENT


BOUW- & WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG) TOEZICHT
UITVOERING

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGSLOCATIE
Binnen een bestaande woonwijk een deel van de wijk fasegewijs slopen en direct weer fasegewijs herontwikkelen.

ONTWIKKELING TIJDENS BEWONING
Een deel van de woningen op de locatie was tijdens de sloop nog bewoond. en een deel van de woonwijk was tijdens de laatste fase van de herontwikkeling alweer bewoond.
Goede coördinatie en afstemming tussen de verschillende partijen, overheden en bevoegd gezag was hierbij van groot belang.

MEER WETEN?


Theo Ouwehand

Adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

EILAND OOSTENBURG


EILAND OOSTENBURG

Oostenburgereiland te Amsterdam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Partners: Bureau Monumenten & Archeologie
Uitvoering: dec 2014 – feb 2016

Het project:

Gebied bouwrijp maken ten behoeve van verkoop.

Onze opdracht:

Verzorgen van het contract- en projectmanagement ten aanzien van de asbest- en sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken, om in de nabije toekomst deze prachtige locatie te kunnen herontwikkelen tot een woningbouwlocatie.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE EN
-BEREKENINGEN


HAALBAARHEIDSONDERZOEK
EN SCANS


SLOOPMANAGEMENT


BODEMONDERZOEK
EN -SANERING


BOUW- EN WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING EN
(MILIEUKUNDIG) TOEZICHT UITVOERING

WEGNEMEN VAN ALLE RISICO’S VOOR TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING
Strategische advisering en specialistisch onderzoek van het te verkopen gebied zodat alle mogelijke risico’s (zoals archeologie, asbest, sloop e.d. ) voor toekomstige ontwikkeling helder in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens aanbesteding uitvoering en begeleiding sloop en asbestsanering inclusief instemming, goedkeuring en vergunningen.

PROJECT IN BEELD

MEER WETEN?


Harold Liesveld

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

IN-SITU BODEMSANERING – Amsterdam


In-situ bodemsanering

Diverse locaties in Nederland
Opdrachtgever: SBNS
Uitvoering: 2011 – 2015

Het project:

In voorbereidingsfase inzicht verkrijgen in mogelijke methodieken voor full scale bodemsaneringen zodat uiteindelijk (kosten)efficiënte bodemsanering kan plaatsvinden.

Onze opdracht:

Verzorgen van een voorbereidingstraject dat bestaat uit o.a. saneringsgericht onderzoek, bodem- en grondwateranalyse, pilottest, opstellen technische risico-analyse en onderbouwd saneringsplan zodat een eenduidige aanbesteding kan worden voorbereid om in latere fase een gedegen in-situ bodemsanering uit te laten voeren.

Infrasoil heeft voor verschillende opdrachtgevers en op diverse locaties in Nederland, pilottests voor saneringen voorbereid en uitgevoerd waaronder  Watergraafsmeer te Amsterdam.

EXPERTISES


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG)
TOEZICHT UITVOERING

VOORAF INZICHT FULL SCALE IN-SITU BODEMSANERINGEN
Het uitvoeren van een pilot-test is een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar geschikte saneringstechnieken voor een toekomstige (kosten)efficiënte full scale bodemsanering.

ZOEKTOCHT GESCHIKTE SANERINGSTECHNIEKEN
Allereerst een goed beeld krijgen van de ruimtelijke verdeling van de (organische) verontreiniging (horizontaal, verticaal), concentraties in verzadigde en onverzadigde zones,
totale aanwezige vracht aan verontreinigingen en de geologische samenstelling van de bodem (zand, klei, veen).

DOELSTELLINGEN PILOTTEST

1. Is gas/vloeistofinjectie of biologische behandeling technisch gezien een geschikte saneringstechniek voor de locatie?
2. Hoe snel breken verontreinigingen af; wat is de halfwaardetijd van de individuele stoffen?
3. Wat is de invloedsstraal van een individueel injecties om daarmee te bepalen hoeveel m²/m³ er gesaneerd kan worden met een individueel filter of injectiepunt?
4. Welke terugsaneerwaarden zijn haalbaar; hoeveel vracht is nog te verwijderen; welke haalbare saneringsdoelstelling kan men zich opleggen in het saneringsplan?
5. Wat is op basis van de resultaten van de pilot test de verwachte kostprijs van een full-scale sanering?

INFRASOIL PILOTTEST VOOR INZICHT IN MEEST OPTIMALE METHODE VOOR BODEMSANERING EN BIJBEHORENDE KOSTEN

ONTWERP PILOTTEST

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel


Rolf Kwakkel

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

IN-SITU BODEMSANERING – Uddel


In-situ bodemsanering

Diverse locaties in Nederland
Opdrachtgever: SBNS
Uitvoering: 2011 – 2015

Het project:

In voorbereidingsfase inzicht verkrijgen in mogelijke methodieken voor full scale bodemsaneringen zodat uiteindelijk (kosten)efficiënte bodemsanering kan plaatsvinden.

Onze opdracht:

Verzorgen van een voorbereidingstraject dat bestaat uit o.a. saneringsgericht onderzoek, bodem- en grondwateranalyse, pilottest, opstellen technische risico-analyse en onderbouwd saneringsplan zodat een eenduidige aanbesteding kan worden voorbereid om in latere fase een gedegen in-situ bodemsanering uit te laten voeren.

Infrasoil heeft voor verschillende opdrachtgevers en op diverse locaties in Nederland, pilottests voor saneringen voorbereid en uitgevoerd waaronder  Watergraafsmeer te Amsterdam.

EXPERTISES


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG)
TOEZICHT UITVOERING

VOORAF INZICHT FULL SCALE IN-SITU BODEMSANERINGEN
Het uitvoeren van een pilot-test is een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar geschikte saneringstechnieken voor een toekomstige (kosten)efficiënte full scale bodemsanering.

ZOEKTOCHT GESCHIKTE SANERINGSTECHNIEKEN
Allereerst een goed beeld krijgen van de ruimtelijke verdeling van de (organische) verontreiniging (horizontaal, verticaal), concentraties in verzadigde en onverzadigde zones,
totale aanwezige vracht aan verontreinigingen en de geologische samenstelling van de bodem (zand, klei, veen).

DOELSTELLINGEN PILOTTEST

1. Is gas/vloeistofinjectie of biologische behandeling technisch gezien een geschikte saneringstechniek voor de locatie?
2. Hoe snel breken verontreinigingen af; wat is de halfwaardetijd van de individuele stoffen?
3. Wat is de invloedsstraal van een individueel injecties om daarmee te bepalen hoeveel m²/m³ er gesaneerd kan worden met een individueel filter of injectiepunt?
4. Welke terugsaneerwaarden zijn haalbaar; hoeveel vracht is nog te verwijderen; welke haalbare saneringsdoelstelling kan men zich opleggen in het saneringsplan?
5. Wat is op basis van de resultaten van de pilot test de verwachte kostprijs van een full-scale sanering?

INFRASOIL PILOTTEST VOOR INZICHT IN MEEST OPTIMALE METHODE VOOR BODEMSANERING EN BIJBEHORENDE KOSTEN

ONTWERP PILOTTEST

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel


Rolf Kwakkel

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

IN-SITU BODEMSANERING – Putten


In-situ bodemsanering

Diverse locaties in Nederland
Opdrachtgever: SBNS
Uitvoering: 2011 – 2015

Het project:

In voorbereidingsfase inzicht verkrijgen in mogelijke methodieken voor full scale bodemsaneringen zodat uiteindelijk (kosten)efficiënte bodemsanering kan plaatsvinden.

Onze opdracht:

Verzorgen van een voorbereidingstraject dat bestaat uit o.a. saneringsgericht onderzoek, bodem- en grondwateranalyse, pilottest, opstellen technische risico-analyse en onderbouwd saneringsplan zodat een eenduidige aanbesteding kan worden voorbereid om in latere fase een gedegen in-situ bodemsanering uit te laten voeren.

Infrasoil heeft voor verschillende opdrachtgevers en op diverse locaties in Nederland, pilottests voor saneringen voorbereid en uitgevoerd waaronder  Watergraafsmeer te Amsterdam.

EXPERTISES


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG)
TOEZICHT UITVOERING

VOORAF INZICHT FULL SCALE IN-SITU BODEMSANERINGEN
Het uitvoeren van een pilot-test is een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar geschikte saneringstechnieken voor een toekomstige (kosten)efficiënte full scale bodemsanering.

ZOEKTOCHT GESCHIKTE SANERINGSTECHNIEKEN
Allereerst een goed beeld krijgen van de ruimtelijke verdeling van de (organische) verontreiniging (horizontaal, verticaal), concentraties in verzadigde en onverzadigde zones,
totale aanwezige vracht aan verontreinigingen en de geologische samenstelling van de bodem (zand, klei, veen).

DOELSTELLINGEN PILOTTEST

1. Is gas/vloeistofinjectie of biologische behandeling technisch gezien een geschikte saneringstechniek voor de locatie?
2. Hoe snel breken verontreinigingen af; wat is de halfwaardetijd van de individuele stoffen?
3. Wat is de invloedsstraal van een individueel injecties om daarmee te bepalen hoeveel m²/m³ er gesaneerd kan worden met een individueel filter of injectiepunt?
4. Welke terugsaneerwaarden zijn haalbaar; hoeveel vracht is nog te verwijderen; welke haalbare saneringsdoelstelling kan men zich opleggen in het saneringsplan?
5. Wat is op basis van de resultaten van de pilot test de verwachte kostprijs van een full-scale sanering?

INFRASOIL PILOTTEST VOOR INZICHT IN MEEST OPTIMALE METHODE VOOR BODEMSANERING EN BIJBEHORENDE KOSTEN

ONTWERP PILOTTEST

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel


Rolf Kwakkel

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN