DE TRIANGEL


De Triangel

Thorbeckeplein te Alphen aan den Rijn
Opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling BV
Uitvoering: juni 2016 – april 2017

Het project:

Projectcoördinatie, aanbesteden en directievoering tijdens het slopen van 20 stadswoningen.

Onze opdracht:

Projectcoördinatie, aanbesteden en directievoering tijdens het slopen van 20 stadswoningen, appartementen, een kelderbak, betonvloer, constructievloeren, terreinverhardingen, grondstromen, realisatie bouwputten en bouwwegen voor eind 2016.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE &
-BEREKENINGEN


HAALBAARHEIDSONDERZOEK
-SCAN


SLOOPMANAGEMENT


BODEMONDERZOEK &
–SANERING


BOUW- & WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


DIRECTIEVOERING & (MILIEUKUNDIG) TOEZICHT UITVOERING

BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELINGSLOCATIE
Een klein binnenstedelijk gebied bouw- en woonrijp maken waarbij bestaande bebouwing, bestrating, infrastructuur en riolering werd verwijderd.
Daarnaast werd aanvullend archeologisch onderzoek verricht en zijn de bouwputten ontgraven en aangevuld met schoon zand. Tot slot aanleg bouwwegen en inrichting bouwterrein.

1
2
3
4
5
7

BOUWRIJP BINNEN 6 WEKEN
Realisatie van een bouwrijp terrein binnen 6 weken vanaf start werk waarbij met verschillende aannemers is samengewerkt.
Daartoe zijn alle werkzaamheden gelijktijdig en naast elkaar verricht; ondanks ruimtegebrek, onzekerheid uitkomsten archeologisch onderzoek, onzekerheid kwaliteit vrijkomende grond,
grondlogistiek, grondkeuringen en de start van de bouw in de vorm van heiwerkzaamheden met alle bijbehorende machines en materieel.
Deze extreem korte uitvoeringsplanning was mogelijk doordat we ‘de taal van alle partijen spreken’

FACTS TRIANGEL


HERGEBRUIK

1.000 ton bouw- en sloopafval • 4.500 ton puin/beton
1.500 m³ zand/grond


GROND AF- & AANVOER

afvoer 1.050 m³ hergebruikgrond klasse industrie
aanvoer gefaseerd 2.500 m³ zand


LOGISTIEK

schakel tussen minimaal
5 bouwpartners

MEER WETEN?

Rolf Kwakkel


Rolf Kwakkel

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

EILAND OOSTENBURG


EILAND OOSTENBURG

Oostenburgereiland te Amsterdam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Partners: Bureau Monumenten & Archeologie
Uitvoering: dec 2014 – feb 2016

Het project:

Gebied bouwrijp maken ten behoeve van verkoop.

Onze opdracht:

Verzorgen van het contract- en projectmanagement ten aanzien van de asbest- en sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken, om in de nabije toekomst deze prachtige locatie te kunnen herontwikkelen tot een woningbouwlocatie.

EXPERTISES


GRONDEXPLOITATIE EN
-BEREKENINGEN


HAALBAARHEIDSONDERZOEK
EN SCANS


SLOOPMANAGEMENT


BODEMONDERZOEK
EN -SANERING


BOUW- EN WOONRIJP MAKEN
INFRASTRUCTUUR


CONTRACTMANAGEMENT
EMVI-PROCEDURES


DIRECTIEVOERING EN
(MILIEUKUNDIG) TOEZICHT UITVOERING

WEGNEMEN VAN ALLE RISICO’S VOOR TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING
Strategische advisering en specialistisch onderzoek van het te verkopen gebied zodat alle mogelijke risico’s (zoals archeologie, asbest, sloop e.d. ) voor toekomstige ontwikkeling helder in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens aanbesteding uitvoering en begeleiding sloop en asbestsanering inclusief instemming, goedkeuring en vergunningen.

PROJECT IN BEELD

MEER WETEN?


Harold Liesveld

Senior adviseur


GERELATEERDE PROJECTEN

DANIEL MAROTPARK

DANIEL MAROTPARK

Villapark te Zeist
Opdrachtgever: VOF ontwikkelingscombinatie
Uitvoering: 1999 – 2002

Het project:

Herontwikkeling van voormalige stortplaats tot villapark

Onze opdracht:

Coördinatie bouwteam milieu en civiel, begeleiding proefsanering en zeven stortplaats, uitvoering geohydrologisch onderzoek.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

ECHTELDSEDIJK

ECHTELDSEDIJK

Aan de Waal te Tiel
Opdrachtgever: VOF Echteldsedijk
Uitvoering: 2001 – 2012

Het project:

Herontwikkeling van voormalige stortplaats en bedrijfsterrein tot woningen en appartementen met parkeergarage.

Onze opdracht:

Voorbereiden, aanbesteden en begeleiden (in situ) sanering VOCl, minerale olie en metalen. Opstellen grondbalansen voor grondexploitatie.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

OUDE HAVEN

OUDE HAVEN

Centrumplan te Sassenheim
Opdrachtgever: Johan Matser Projectontwikkeling (Synchroon BV)
Uitvoering: 2001 – 2006

Het project:

Herontwikkeling van oude woonwijk met bedrijven en oude haven in het centrum van Sassenheim tot winkelcentrum met appartementen en parkeergarage

Onze opdracht:

Uitvoeren voorbereidende onderzoeken, opstellen grondbalans en directiebegroting en opstellen saneringsplan. Directievoering en begeleiding bodemsanering.


MEER WETEN?
Harold Liesveld
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN

HEMBRUGTERREIN

HEMBRUGTERREIN

Zuiderhout te Zaandam
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Uitvoering: 2001 – 2008

Het project:

Oriëntatie op de mogelijkheden tot herontwikkeling en verkoop van het voormalige militair terrein. Het daarvoor verzamelen van technische informatie door het aansturen en laten uitvoeren van diverse onderzoeken op het gbied van bodem, asbest, flora-fauna, NGE’s en bijzondere verontreinigingen.

Onze opdracht:

Projectmanagement en advies inzake de aanwezige projectrisico’s, de kosten voor beheer en onderhoud, bodemsanering, sloop en bouwrijp maken. Dit in het licht van  het doorrekenen van de diverse ontwikkelvarianten qua kosten en potentiële opbrengsten.


MEER WETEN?Rolf Kwakkel

Rolf Kwakkel
Senior adviseur
PROJECT DELEN


GERELATEERDE PROJECTEN