Expertise

Bodemonderzoek- en sanering

Milieu en bodem spelen een cruciale rol in de (her)ontwikkeling van een gebied en kunnen aanzienlijke kosten en tijd met zich meebrengen in een grondexploitatie. Degelijk bodemonderzoek en gerichte saneringsmaatregelen zijn vaak essentieel.

Partner in alle fases

Infrasoil is een expert op het gebied van bodemonderzoek en -sanering en biedt een breed scala aan diensten aan. Van verkennende bodemonderzoeken voor bouwvergunningen tot gespecialiseerde onderzoeken voor complexe (in-situ) saneringsprojecten, waarbij de keuze van technieken cruciaal is. We zijn in staat om aanbestedingsprocedures voor te bereiden en aannemingsovereenkomsten op te stellen. Als gecertificeerde milieukundigen begeleiden we de werkzaamheden en stellen we saneringsevaluaties op. Infrasoil beschikt over gespecialiseerde kennis en ruime praktische ervaring om deze aspecten grondig en efficiënt aan te pakken.

Een gedegen bodemonderzoek vormt vaak het startpunt en omvat verschillende milieu-gerelateerde onderzoeken, zoals:

  • Asbestonderzoek in de bodem
  • Grondwateronderzoek
  • Waterbodemonderzoek
  • Watertoetsen
  • Historisch bodemonderzoek
  • Flora & fauna-onderzoek
  • Archeologisch onderzoek
  • Geohydrologisch onderzoek
  • Geotechnisch onderzoek

De resultaten van deze onderzoeken kunnen de basis vormen voor een gerichte en efficiënte sanering indien nodig. Het team van Infrasoil heeft uitgebreide praktische ervaring met saneringen, variërend van eenvoudige saneringen (BUS-meldingen) tot complexe (in-situ) saneringen. We kunnen saneringsoriëntaties, -plannen en -evaluaties opstellen, evenals (RAW) saneringsbestekken.

Wat ons onderscheidt, is onze brede kennis van technische uitvoering van saneringen, of het nu gaat om grondverwijdering, bodemreiniging, ondersteunende structuren (damwanden), bemaling of in-situ saneringen. Alle vereiste competenties zijn aanwezig binnen Infrasoil. Bovendien hebben we specifieke expertise op het gebied van (afval)waterbehandeling met chemische oxidatie en praktijkervaring met het uitvoeren van saneringsgerichte onderzoeken met proefprojecten.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Werkvelden

Infrasoil is uw partner voor grondig bodemonderzoek en doelgerichte, efficiënte saneringen. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase

Plannen hoe veilig en gezond te werken volgens ARBO.

Historisch onderzoek

Onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een locatie, alsook de bodemopbouw en geohydrologie middels dossieronderzoek bij gemeente, omgevingsdienst en eventuele overige archieven.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging, gebruikt voor bijvoorbeeld aan- en verkoop, bestemmingswijziging, bouwvergunning, bepalen nulsituatie/eindsituatie.

Nader bodem- en grondwateronderzoek

Bodemonderzoek om aangetoonde verontreiniging verder in kaart te brengen.

Saneringsonderzoeken en variantenanalyse

Studie naar en afweging van verschillende saneringsmogelijkheden.

Opstellen saneringsplannen

Opstellen plan hoe de sanering uit te voeren en welke doelstelling men wil behalen.

Monitoringsonderzoek

Onderzoek om de kwaliteit van het grondwater te monitoren, bijvoorbeeld in het kader van een milieuvergunning of om de voortgang van een grondwatersanering te volgen.

BUS-meldingen

Uniforme, versimpelde saneringsplannen.

Evaluatierapporten

Verslag van de uitgevoerde sanering. Verantwoording van het behaalde saneringsresultaat in relatie tot de saneringsdoelstelling.

Milieukundige begeleiding BRL SIKB 6001 en 6002

Processturing en verificatie van de saneringsuitvoering.

Samenwerken?