Expertise

Bouw- en woonrijp maken

Voor het bouw- en woonrijp maken van een gebied vertalen we in overleg met opdrachtgevers en gemeenten het schetsontwerp naar een efficiënt en praktisch technisch ontwerp voor nieuwe (boven- en ondergrondse) infrastructuur. We houden daarbij rekening met de technische handboeken van de gemeenten en eventuele 'anterieure' overeenkomsten die vaak voor deze projecten worden afgesloten.

Partner in alle fases

Infrasoil is dagelijks betrokken bij het ontwikkelen van stedelijke omgevingen, inclusief het bouw- en woonrijp maken van gebieden.

Met onze brede expertise zijn we in staat om civieltechnische onderzoeken uit te voeren, berekeningen te maken en deze optimaal te vertalen naar efficiënte en praktische technische ontwerpen voor nieuwe infrastructuur. Wat ons kenmerkt, is dat we dit doen met een integrale benadering vanuit al onze expertises. Onze technische collega’s werken onder andere met AutoCAD en Civil3D.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil, uw partner voor een efficiënt en praktisch technisch ontwerp voor nieuwe infrastructuren.

We voeren terreinmetingen uit (hoogte en afmetingen), doen rioleringsberekeningen (capaciteit, infiltratie, aansluiting op hoofdriool), onderzoeken zettingen en presenteren uiteindelijk technische tekeningen en dwarsprofielen om eventuele technische knelpunten aan te tonen. In overleg met opdrachtgevers en gemeenten, en in lijn met het Handboek Openbare Ruimten van de betreffende gemeente, stellen we overzichtelijke materialisatiestaten op.

We maken gebruik van geavanceerde en praktijkgerichte technieken, zoals een rijcurveprogramma voor wegreconstructies, waardoor onze ontwerpen als praktisch worden beschouwd.

Onze integrale visie en expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling worden bevestigd door de resultaten van diverse multidisciplinaire projecten waaraan we de afgelopen jaren hebben bijgedragen.

Werkvelden

Infrasoil, 'Architecten van de openbare ruimte', is uw technische partner en dat al bijna 30 jaar. We begeleiden en ondersteunen ontwikkelende partijen bij het realiseren van nieuwbouwlocaties. Van grondverwerving tot uitvoeringsbegeleiding, wij zorgen voor bouw- en woonrijpe bouwlocaties. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Inventarisatie NUTS leidingen

Onderzoek naar aanwezigheid van kabels en leidingen en hoe hiermee om te gaan.

Hoogte- en (NAP)inmetingen

Inmeten van terrein/gebouw ten opzichte van NAP.

Veiligheids- en gezondheidsplannen ontwerpfase

Plannen hoe veilig en gezond te werken volgens ARBO.

Infiltratieonderzoeken

Onderzoek naar de infiltratiemogelijkheden van hemelwater (afkoppeling).

Opstellen riolerings- en waterbergingsplannen

Opstellen van een plan, berekening en tekening van riolering (HWA en VWA).

Opstellen schetsontwerp

Een ontwerp van de inrichting op schetsniveau.

Opstellen hoogteplan en peilen

Op basis van inmeting, ontwerp en grondbalans peilen vast stellen.

Opstellen materialisering PVE

Opstellen lijst van toe te passen materialen, afkomst uit DO.

Opstellen (RAW)bestekken en contracten

Omschrijving van de werkzaamheden, conform de RAW systematiek.

Opstellen technische tekeningen en ontwerpen

Opstellen van technische tekening.

Detailtekeningen en -profielen

Inzoomen van een detail of een doorsnede van de technische tekening.

Materialiseringsstaten

Lijst van de te gebruiken materialen, afkomst uit DO.

Opstellen presentatietekeningen gebieden

Een tekening, niet op detailniveau uitgewerkt, liefst in kleur te gebruiken bij presentaties.

Samenwerken?