Expertise

Grondexploitatie en berekeningen

Fasegewijs herontwikkelen van een bestaande woonwijk, inclusief herprofilering van het openbaar gebied waarbij deel van de wijk tijdens de ontwikkeling bewoond was.

Partner in alle fases

Om goed inzicht te krijgen in de financiële aspecten van een voorgenomen ruimtelijk ontwikkelplan, dient een gedegen grondexploitatie opgesteld te worden.

Infrasoil is expert in het helder en overzichtelijk in kaart brengen hiervan en het managen van kansen en risico’s in grondexploitaties bij (binnenstedelijke) herontwikkelingslocaties. Vaak zijn deze ontwikkelingsopgaven technisch complex door de aanwezigheid van een combinatie van risico-kostenposten, zoals bijvoorbeeld de sloop van gebouwen en kelders, het saneren van asbest, bodem en verontreinigingen, het aan- en verleggen van nutsvoorzieningen, riolering en de aanleg van ondergrondse ruimtes (o.a. parkeergarages). En altijd in samenloop en samenhang met de uitdagingen aangaande het bouw- en woonrijp maken.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Infrasoil

Infrasoil, uw partner voor een verantwoorde inschatting van alle mogelijke risico’s en investeringen bij gebiedsontwikkeling.

Specialistische kennis van de milieu- en civieltechnische

Onze ervaren adviseurs hebben veel specialistische kennis van de milieu- en civieltechnische aspecten bij gebiedsontwikkeling. Op basis van onderzoeken en inventarisaties analyseren we snel en gedegen welke risico’s en kosten gemoeid zijn met de aankoop, het bouwrijp maken, het inrichten van de openbare ruimte en de overhead (waaronder het opstellen van plannen en de begeleiding van de uitvoering) bij (her)ontwikkelingslocaties.

We onderscheiden ons in de consultancy branche door een combinatie van betrokkenheid, praktische aanpak, ervaring en realiteitszin. Hierbij hebben we de focus op technische risico’s, financiële haalbaarheid en planning.

Werkvelden

Infrasoil, 'Architecten van de openbare ruimte', is uw technische partner en dat al bijna 30 jaar. We begeleiden en ondersteunen ontwikkelende partijen bij het realiseren van nieuwbouwlocaties. Van grondverwerving tot uitvoeringsbegeleiding, wij zorgen voor bouw- en woonrijpe bouwlocaties. Onze dienstverlening is breed en divers, met expertise op verschillende gebieden. Ontdek meer over onze specifieke diensten en werkvelden hieronder.

Kosten- en directieramingen

Kostenberekening ten behoeve van exploitatiebegroting of budgetreservering.

Hoogte- en (NAP)inmetingen

Inmeten van terrein/gebouw ten opzichte van NAP.

Opstellen grondbalans/-stromenplan

Geeft inzicht in af te graven/aan te voeren grondstromen en -kwaliteiten en brengt eventuele grondtekorten of overschotten aan het licht.

Advies hergebruik vrijkomende materiaalstromen

Advies over vrijkomende materiaalstromen bij sloop, sanering en bouw- en woonrijp maken.

Inventarisatie NUTS leidingen

Onderzoek naar aanwezigheid van kabels en leidingen en hoe hiermee om te gaan.

Samenwerken?